گزارش صالحین ناحیه دالاهو  فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسن علیه السلام  از حلقه صالحین روستای چشمه سفید پایگاه شهید خرازی در حضور فرمانده پایگاه روستا بازدید وسرکشی بعمل آورد.