به گزارش صالحین ناحیه دالاهو حلقه صالحین مربیان با سرمربی در محل حوزه مقاومت بسیج امام حسن علیه السلام برگزارگردید.