برگزار نشست سیاسی پایگاهی در پایگاه شهدای خسرو آباد روستای خسرو آباد برگزار گردید

در این نشست  فرمانده حوزه سروان محمد خانه بیگی به عنوان هادی سیاسی موضوعاتی در خصوص مسائل سیاسی روز و منطقه ارائه نمودند