به گزارش صالحین ناحیه دالاهو خواهران حوزه حضرت زینب(س)ناحیه دالاهومسجد امام علی(ع) گهواره رانظافت وغبارروبی کردند.