به گزارش صالحین ناحیه دالاهوجلسه فرمانده حوزه مقاومت حضرت رسول«ص» شهر ریجاب با سرگروه ها و مربیان صالحین و فرماندهان پایگاه های مقاومت تابعه در جهت پیشبرد طرح های اعتلای بسیج برگزارگردید.