به گزارش صالحین ناحیه دالاهوطرح جوانه های صالحین حوزه نبی اکرم(ص)ناحیه دالاهودرمسجدالمهدی (عج)کرندغرب افتتاح وبرگزارگردید.